Lütfen web tarayıcınızın Javascript desteğini aktif ediniz!

Korumadan Ayrılan Bireylerin İstihdamına İlişkin Değerlendirme

Korumadan Ayrılan Bireylerin İstihdamına İlişkin Değerlendirme

Korumadan Ayrılan Bireylerin İstihdamına İlişkin Değerlendirme

Tarih: 29/05/2018

Sayı: 19

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINA

(Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

İlgi: 22/05/2018 tarih ve E.56681 sayılı yazınız.

İlgi’de kayıtlı yazınızda, 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci Maddesinde 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile değişiklik yapılmış olup, bahse konu değişikliklere ilişkin Derneğimizin görüş ve değerlendirmelerinin Bakanlığınıza iletilmesi talep edilmektedir.

Sözkonusu yazınız ve ekleri Derneğimiz bünyesinde yapılan ve farklı kurum ve kuruluşlardan katılım sağlanan 15 kişilik bir çalışma grubu ile değerlendirilmiş olup, yönetmelik taslağına ilişkin değerlendirmeler ekte gönderilmektedir.

Bilgilerine ve gereğini arz ederim.

Mustafa DİKYAR

Yönetim Kurulu Başkanı

Ek: Görüş ve Değerlendirmeler

2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci Maddesinde 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a İlişkin Hayat Sende Derneği Görüş ve Değerlendirmeleri

Değerlendirme

Kanun değişikliğinin amacının genel gerekçede “koruma ve bakım altındaki çocukların istihdamının iyileştirilmesi” olduğunun belirtilmesi; yine genel gerekçede “Öğrenim durumlarına uygun olmayan kadrolarda istihdam edilen koruma ve bakım altındaki çocukların mağduriyetlerinin giderilmesi ve yükseköğrenime devam etmelerinin teşvik edilmesi amacıyla öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanması sağlanmaktadır.” Denilmesi;

EK 1. Maddede yapılan değişikliğin gerekçesindeki “Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu olanlardan öğrenim durumları dikkate alınmadan memur kadrosuna atananlar, kamudaki unvan değişikliği sınavlarının kurumdan kuruma göre değişiklik göstermesi, uzun süreler boyunca sınav açılmaması gibi nedenlerle mağdur olmaktadırlar. Madde ile, öğrenim durumlarına uygun olmayan kadrolarda istihdam edilenlerin, öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanarak mağduriyetlerinin giderilmesi ve yükseköğrenime devam etmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.” şeklindeki açıklamalardan, memur unvanlı kadrolarda olanlardan yalnızca örnek olarak bahsedildiği, sonraki ifadede genel olarak “öğrenim durumlarına uygun olmayan kadrolarda istihdam edilenlerin, öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanarak mağduriyetlerinin giderilmesi”nden söz edildiği,  görülmektedir.

Bu nedenle, Kanunun çıkarılış amacı doğrultusunda koruma ve bakım altındaki çocukların istihdamının iyileştirilmesini sağlamak üzere hüküm lafızlarının dar ve hak kaybına yol açıcı şekilde anlaşılmaması ve yorumlanmaması gerekmektedir.

Bu kapsamda;

Daha önce işe yerleştirilerek halen yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan, ancak daha sonra ortaöğretim veya yükseköğretimi tamamlayan kişilerin, şu an işe yerleştirme başvuru yapmış olsalardı ek 1. Maddenin ç bendi kapsamında memurluğa atanacakları göz önüne alınarak ve geçici 16. Maddenin, daha sonra tamamlanan öğrenim durumuna göre ilgililerin unvanlarının uyumlaştırılması için konulduğu hatırlanarak, memur unvanlı kadrolara atamalarının yapılması beklenmelidir.

Geçici 16. Maddeden yararlanmak üzere başvuran kişilerden, halen görev yaptıkları kurumlarında öğrenim durumlarına göre ihraz ettikleri kadro unvanı bulunmayanların başka kurumlara naklen geçişinin önünde geçici 16. Maddede bir engel gözükmemektedir. “Kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak“ ibaresindeki çoğul kullanım, naklen geçiş imkanını destekler gözükmektedir. Kaldı ki, bir hakkın kullanımında açıkça mani bir hüküm olmadığında sınırlandırıcı ilave bir durumun söz konusu edilmemesi gerekmektedir.

Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra ilk yerleştirme olarak ataması mevcut öğrenim durumuna göre yapılanlar, daha sonra öğrenimine devam ederek bir üst öğrenim alanını tamamladıklarında, geçici 16. Maddeden yararlanamayacaklarıdır. Bu kişiler kurumların mevcut unvan değişikliği hükümlerine tabi olacaklardır.

Öneriler

  1. İhraz edilen kadronun kurumunda tanımlı kadro olma durumunda kadro açılması, olmaması   halinde başka bir kuruma (sınırlamaya tabi olmaksızın) geçişinin yapılmasının sağlanması,

  2. İhraz edilen unvanın YÖK’ün görüşü alınarak bildirilmesi, kurumların bu konuda bilgilendirilmesi,

  3. Kanunun çıktığı tarihten sonraki mezuniyetlerinde dikkate alınması,

  4. Halen eğitimlerine devam edenlerin durumunun göz önünde bulundurulması,

  5. İşe yerleşmiş, işe yerleşecek kişiler ve işe yerleşmiş okumaya devam eden bireyler hakkında açıklayıcı bilgilendirmelerin yapılması,

  6. Kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra hizmetli kadrosunda görev yapan kişilerin lise ve üstü bir üst unvana atanmasındaki belirsizliğin ortadan kaldırılması ve tüm kurumlarda uygulama bütünlüğün sağlanması,

  7. İİBF vb. bölüm mezunlarının seçme sınavı ile alım yapılan kurumlardaki şartları taşımaları kaydı ile sınava başvuru şartlarını taşımaları halinde uzman kadrolara atanması hususunda iyileştirmelerin sağlanması.


 

İçeriği Paylaş:

Yazar Hayat Sende

Hayat  Sende
Devlet koruması altındaki çocuk ve gençlerin hayata eşit, güçlü ve ayrımcılığa uğramadan atıldığı bir dünya için Hayat Sende...

İlginizi Çekebilir: